Buddy

Buddy 1

  Geb. am: 16.02.2013

 

 

 

Mutter:

 
  Herdbuch 9/9/8   Upsy (SH)  
   Verkauft    Vater:  
   Kupferhalsbock  

Buzzandi (KH)